Eftergrűnen
Parse
De ferneamde Te Mâl - button
Rapport fan de Ried fan Europa desimber 2004
Kompleet rapport 2004 as pdf
Foargeand rapport 2001as pdf

Rapport/Advys fan de provinsje desimber 2004
Kompleet advys Frysk as pdf
Fan alle fakken SLO as pdf

Partijprogramma's Steatefraksjes as pdf

Hjoeddeiske kearndoelen
(út 1998)

Kearndoelen 1998 as pdf

Brief oer it Frysk űnderwiis fan de Steatssiktaris oan de Twadde Keamer 21 septimber 2001
Komplete brief as pdf

Rapport űnderwiisynspeksje oer Frysk 1999
Rapport 1999 as pdf

Voorstel verlagen leerdoelen Fries zit vol onjuistheden
(Friesch Dagblad 21 jan.)

Hervorming onderwijs deugt niet
(NieuwsTV 21 jan.)

CU/SGP stelt fragen
(Omrop Fryslân 13 jan.)

Andriesen en Mulder űniens
(Omrop Fryslân 10 jan.)

Protest tegen versobering Fries (LC 9 jan.)

Te Mâl in actie
(Onze Taal 6 jan.)

Te Mâl komt yn aksje
(Omrop Fryslân 6 jan.)

Council of Europe: "serious step backwards"
(Eurolang 5 jan.)

Divers niveau Friese taal op basisscholen
(Friesch Dagblad 23 des.)

Aksjes

Tekenje de petysje

Onderteken onze petitie /
Please sign the petition / Bitte unterzeichnen Sie die Petition / Signez notre pétition
Op- of oanmerkings op dizze side kinne jo kwyt oan: webmaster@boerfrank.nl
Parseberjocht 24 jannewaris

Brief oan Provinsjale Steaten fan Fryslân

Nijjiersresepsjes Provinsje, PvdA en FNP op 7/8 jannewaris 2005

Utrikking Fear-priis, Abe Lenstra stadion op 7 jannewaris

Parseberjocht 5 jannewaris

Gemeente Ljouwert 2004

Provinsje Fryslân 2003

Begjinside

Wolle jo de nijsbrief, stjoer in email nei
dit adres
Te Mâl poster (swart-wyt)

Te Mâl poster (kleur)

P A R S E B E R J O C H T

Ljouwert, 5 april 2005

Te Mâl poerlilk:
gelikense űnderwiisdoelen Frysk en Nederlânsk dochs 'teműk' loslitten

De aksjegroep Te Mâl is poerlilk op Deputearre Steaten fan Fryslân. It deistich bestjoer fan de provinsje hat mei minister Van der Hoeven fan űnderwiis ôfpraat dat de Fryske basisskoallen sels útmeitsje meie hokfoar nivo fan behearsking fan it Frysk oft se neistribje. Dęrmei wurdt de offisjele gelikense status fan Frysk en Nederlânsk op 'e basisskoalle loslitten.

Te Mâl hat de ôfrűne moannen aksje fierd tsjin plannen fan DS om foar it Frysk nei in legere behearsking te stribjen as no it gefal is. De aksjefierders krigen stipe fan Provinsjale Staten. De ferantwurdlike Steatekommisje Boarger & Mienskip kaam op 10 maart ta it einsluten dat de gelikense status fan de skoaltalen Frysk en Nederlânsk bliuwe moast. Op 16 maart besleaten PS yn har miene gearkomste om dat einsluten yn in brief oan de minister Van der Hoeven fan űnderwiis te ferwurdzjen.

No docht bliken dat Komsaris fan de Keninginne Nijpels al op 14 maart it saneamde útfieringskonvenant Fryske taal en kultuer űnderskreaun hat. De provinsje en űnderskate ministearjes ferpartsje dęryn in stikmannich taken op it męd fan Frysk taal- en kultuerbelied. Ofpraat is dat de minister ferskillende nivo's foar de behearsking fan it Frysk fęststelt en dat skoallen kieze kinne nei hokker nivo oft se stribje.

Elbrecht Claus fan Te Mâl neamt it in mislediging fan de demokrasy dat Nijpels it stik űnderskreaun hat op in stuit dat al dúdlik wie dat PS grutte beswierren hienen tsjin it útstel om in wetlike űngelikensens fan Frysk en Nederlânsk yn te fieren. "Hoe moatte wy sa fertrouwen yn de polityk hâlde?" freget frou Claus har ôf. Earder wiisde Te Mâl al op ynternasjonale ôfspraken dy't skeind wurde soenen as de leardoelen foar it Frysk ferlege waarden.

It fernuveret Te Mâl frijwat en hear fan Steateleden dat se yn de de Steatesitting fan 16 maart noch net op 'e hichte wienen fan it űnderskriuwen fan it konvenant. Te Mâl hat de yndruk dat DS harren plannen 'teműk' gewoan trochdrukt ha. Te Mâl freget PS hjoed yn in brief om gebrűk te meitsjen fan de mooglikheid om it konvenant op te sizzen. De aksjegroep pleitet foar nije ôfspraken tusken it ryk en de provinsje, dy't rjocht dogge oan it stânpunt fan PS. Dęrby wiist Te Mâl op útspraken fan minister Remkes fan Binnenlânske Saken, dy't it Fryske provinsjebestjoer de romte jout om sels in taal- en kultuerbelied te bepalen.

In kopy fan it brief oan PS is taheakke.

brief oan de Minister fan OCW fan 1 april
brief oan de Steaten fan Fryslân fan 5 april
persbericht 5 april (Nederlands)
parseberjocht 5 april (Frysk)